Preskoči na vsebino

Koledar dogodkov v Občini Šempeter-Vrtojba


Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETER-VRTOJBA

Ponedeljek, 20. November 2023 (Dogodek je potekel)
Datum dogodka: 20.11.2023
Datum konca: 30.11.2023
Ura začetka:
Ura konca:

Na podlagi 32. in 34. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« (Uradni list RS, št. 25/08, 59/08, 102/12, 91/15 in  1/19) in Statuta  javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Svet javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti  objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

 

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA “Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba”  (m/ž)

(šifra delovnega mesta: B 017880)

 

 1. Uporaba izrazov:

 

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

 1. Zavod in kraj opravljanja dela:

Zavod za  kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba, Ulica 9. septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: Zavod).

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda in izven.

 

 1. Pogoji za opravljanje dela:

 

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

 • da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prvo bolonjsko stopnjo);
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu;
 • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • znanje najmanj enega tujega jezika (angleški, italijanski);
 • da ima veljaven izpit B kategorije;
 • da je državljan Republike Slovenije;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

 1. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi:

 

Kandidati morajo k prijavi na razpisano prosto delovno mesto priložiti:

 

 1. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, to je javno listino, pridobljeno na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa (npr. kopijo diplome, ipd.), iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanje ter ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

 1. Življenjepis, iz katerega bodo razvidne tudi zahtevane delovne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);

 

 1. Dokazilo o znanju vsaj enega svetovnega jezika (angleški, italijanski) (fotokopija srednješolskega spričevala ali indeksa ali potrdila jezikovne šole ali certifikata ali podobnega dokazila o znanju tujih jezikov);

.   

 1. Program dela in razvoja Zavoda za mandatno obdobje 5 let ter  predlog strateškega načrta zavoda

 

 1. Fotokopijo vozniškega dovoljenja ali pisno izjavo kandidata o opravljenem in veljavnem izpitu B kategorije;

 

 1. Pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 

 1. Pisno izjavo kandidata, da za namen izbirnega postopka dovoljuje Svetu zavoda KŠTM, pridobitev podatkov, ki so navedeni v prejšnji 6. točki, iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so dokazila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti njihov uraden prevod.

 

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe in delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

 1. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

 

Rok za prijave kandidatov je deset (10) dni od dneva objave javnega razpisa na spletni strani zavoda, spletni strani ustanoviteljice, na zavodu za zaposlovanje in v sredstvih javnega obveščanja.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: Ne odpiraj - ''Javni razpis - direktor Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba'', priporočeno po pošti na naslov: KŠTM Šempeter – Vrtojba, Ulica 9. septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne vloge kandidatov, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali razpisne pogoje.

 

Prijavljeni kandidati   o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.

 

 1. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa:

 

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Črt Petrovič na elektronskem naslovu: info@kstm-sempeter-vrtojba.si

 

 1. Opis del in nalog delovnega mesta:

 

Direktor Zavoda predstavlja in zastopa Zavod, predvsem pa:

 

 • odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje ciljev zavoda, določenih v aktu o ustanovitvi zavoda, dolgoročni strategiji razvoja zavoda in v letnih programih dela zavoda,
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda,
 • odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali ga ima zavod v upravljanju,
 • izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom ni določeno drugače,
 • predlaga strateški načrt zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
 • predlaga programe dela in razvoja zavoda ter je odgovoren za njihovo izvrševanje,
 • predlaga letne programe dela in poročila o njihovem izvajanju,
 • predlaga letne finančne načrte s soglasjem ustanoviteljice,
 • predlaga letne zaključne račune zavoda,
 • predlaga akt o sistemizaciji delovnih mest, akt o organizaciji dela in kadrovski načrt,
 • predlaga načrte nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
 • predlaga cene storitev zavoda,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom zavoda in drugimi predpisi.

 

 1. Mandat direktorja, imenovanje in sklenitev delovnega razmerja:

 

Mandat direktorja Zavoda traja 5 let, po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.

Direktorja imenuje Svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja. Svet Zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu Zavoda predsednik Sveta Zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata petih let.

Številka: 4/2023-SV

Datum: 20.11.2023