Preskoči na vsebino

Koledar dogodkov v Občini Šempeter-Vrtojba


Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETER-VRTOJBA

Sreda, 20. September 2023 (Dogodek je potekel)
Ob 09:00:00 uri
Datum dogodka: 20.09.2023
Datum konca: 04.10.2023
Ura začetka: 09:00:00
Ura konca: 23:59:00

Na podlagi 21. in 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, štev. 25/08, 59/08, 102/12 in 91/15), svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto za: 

direktorja javnega zavoda »ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETER-VRTOJBA«

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:   
-          ima najmanj visoko strokovno izobrazbo / prva bolonjska stopnja; 
-          ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu;
-          ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v zavodu;
-          aktivno znanje slovenskega jezika; 
-          zna vsaj enega od naslednjih tujih jezikov: angleščina, italijanščina. 
  
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
·         program dela in razvoja javnega zavoda za mandatno obdobje (5 let),

- predlog strateškega načrta zavoda,
·         življenjepis z navedbo splošnih podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
·         dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:

- dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome);

- dokazila o delovnih izkušnjah;

- dokazilo o znanju tujega jezika.

 

Dodatna znanja: vozniški izpit B kategorije, osnove računalniškega znanja.

Direktorja imenuje svet zavoda, k imenovanju direktorja zavoda daje soglasje ustanoviteljica. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu Sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje za direktorja se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. 
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan. 

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – razpis za direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba", na naslov: KŠTM Šempeter-Vrtojba, ulica 9. Septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,  in sicer do vključno 4. oktobra 2023.

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na www.kstm-sempeter-vrtojba.si ali elektronski pošti info@kstm-sempeter-vrtojba.si 
Dokazila in izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev :

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj enaka izobrazba, kot v tem razpisu - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),
3. pisno izjavo, iz katere je razvidno, da ima kandidat sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v zavodu,
4. pisno izjavo o znanju slovenskega jezika,
5. pisno izjavo, iz katere je razvidna stopnja znanja angleškega oziroma italijanskega jezika po evropski jezikovni lestvici,
6. dokazilo, da ima kandidat veljavno vozniško dovoljenje B kategorije,
7. pisno izjavo kandidata, da ima osnove računalniškega znanja,
8. dokazilo, da kandidat:
– ni bil pravnomočno obsojen  zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica – za čas trajanja prepovedi,

  9. pisno izjavo kandidata, da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe,

10. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu KŠTM po potrebi pridobiti podatke iz uradnih evidenc.